Powered by Blogger.
RSS

เพลง ม.๕/๖

ผลงานการขับร้องเพลง "พระราชาผู้ทรงธรรม" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ เพื่อประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๔ (ท ๓๒๑๐๒) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สอนโดย นางจินตนา วงษ์สุนทร ตำแหน่งครู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

เพลง ม.๕/๕

ผลงานการขับร้องเพลง "พระราชาในนิทาน" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ เพื่อประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๔ (ท ๓๒๑๐๒) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สอนโดย นางจินตนา วงษ์สุนทร ตำแหน่งครู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS